ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ – ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 84 KB  Αρχείο PDF   
 Ο ΧΡΟΝΟΣ 80 KB  Αρχείο PDF
 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ – ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ – ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 74 KB  Αρχείο PDF
 ΘΗΛΥΚΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 84 KB  Αρχείο PDF
 ΚΛΙΣΗ ΙΔΙΟΚΛΙΤΩΝ ΘΗΛΥΚΩΝ ΣΕ -η 86 KB  Αρχείο PDF
 ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΗΣ 78 KB  Αρχείο PDF
 ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ – ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ & ΣΥΜΦΡΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 84 KB  Αρχείο PDF
 ΑΝΤΩΝΥΜΑ – ΡΗΜΑΤΑ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 86 KB  Αρχείο PDF
 ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΡΗΜΑΤΩΝ – ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ 143 KB  Αρχείο PDF
 ΡΗΜΑΤΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ 92 KB  Αρχείο PDF
 ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ & ΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ – ΤΡΙΓΕΝΗ & ΔΙΚΑΤΑΛΗΚΤΑ – ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ 85 KB  Αρχείο PDF
 ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ & ΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ – ΤΡΙΓΕΝΗ & ΔΙΚΑΤΑΛΗΚΤΑ – ΕΠΙΘΕΤΑ – ΡΗΜΑΤΑ 77 KB  Αρχείο PDF
 ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ – ΑΟΡΙΣΤΟΣ – ΤΡΙΓΕΝΗ & ΔΙΚΑΤΑΛΗΚΤΑ – ΜΕΤΟΧΕΣ 94 KB  Αρχείο PDF
 ΤΡΙΓΕΝΗ & ΔΙΚΑΤΑΛΗΚΤΑ – ΘΗΛΥΚΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ – ΣΥΝΘΕΣΗ - ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ 85 KB  Αρχείο PDF
 ΜΟΝΟΠΤΩΤΑ & ΔΙΠΤΩΤΑ ΡΗΜΑΤΑ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΧΡΟΝΟΙ – ΤΡΙΓΕΝΗ & ΔΙΚΑΤΑΛΗΚΤΑ 95 KB  Αρχείο PDF
 ΓΕΝΙΚΗ ΠΤΩΣΗ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 79 KB  Αρχείο PDF
 ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ – ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΩΝ 83 KB  Αρχείο PDF
 ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ – ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ – ΤΡΙΓΕΝΗ & ΔΙΚΑΤΑΛΗΚΤΑ – ΣΥΝΘΕΣΗ – ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 79 KB  Αρχείο PDF
 ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ –ούμαι – ΣΥΝΘΕΣΗ – ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ – ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ 84 KB  Αρχείο PDF
 ΣΥΝΩΝΥΜΑ & ΑΝΤΙΘΕΤΑ – ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ –ούμαι – ΟΥΔΕΤΕΡΑ 92 KB  Αρχείο PDF
 ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 93 KB  Αρχείο PDF
 ΕΥΘΥΣ & ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ – ΚΛΙΣΗ ΕΠΙΘΕΤΩΝ – ΧΡΟΝΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ 94 KB   Αρχείο PDF 
 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ – ΚΛΙΣΗ ΕΠΙΘΕΤΩΝ – ΑΝΤΙΘΕΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 80 KB   Αρχείο PDF 
 ΚΛΙΣΗ ΕΠΙΘΕΤΩΝ – ΕΥΘΥΣ & ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ 110 KB  Αρχείο PDF
 ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΤΟ ΡΗΜΑ βάλλω – ΑΚΛΙΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ - ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 87 KB  Αρχείο PDF
 ΚΛΙΣΗ ΕΠΙΘΕΤΩΝ - ΑΝΤΙΘΕΤΑ 101 KB  Αρχείο PDF
 ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 104 KB  Αρχείο PDF
 ΛΟΓΙΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΗ 84 KB  Αρχείο PDF
 ΤΟ ΡΗΜΑ βάλλω – ΜΕΤΟΧΗ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΑΝΤΙΘΕΤΑ – ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΩΝ 108 KB  Αρχείο PDF
 ΑΠΛΕΣ & ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 77 KB  Αρχείο PDF