Σκοποί της λειτουργίας του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας Ουλμ αποτελούν:

α) η διδασκαλία, καλλιέργεια και προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού σε πολίτες της ελληνικής διασποράς και του κόσμου,

β) η πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των Ελλήνων/νίδων μαθητών/τριών στο εξωτερικό με τη διατήρηση των στοιχείων της ελληνικής τους ταυτότητας και την ταυτόχρονη ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης, της ειρηνικής συμβίωσης και της συνεργασίας ατόμων και ομάδων διαφορετικής προέλευσης,

γ) η ανάδειξη των ιδιαίτερων πολιτιστικών στοιχείων, των παραδόσεων, της ιστορίας, της γνώσης και της εμπειρίας της ελληνικής διασποράς και η αξιοποίησή τους, ιδιαίτερα μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος,

δ) η αμοιβαία ανταλλαγή και επικοινωνία μεταξύ όλων των κοινοτήτων της ελληνικής διασποράς με βάση την ελληνική ιστορία, γλώσσα και πολιτισμό,

ε) η οικοδόμηση παγκόσμιων δικτύων ελληνικής παιδείας με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, με στόχο τη γλωσσική, εκπαιδευτική και πολιτισμική ανταλλαγή και δράση, 

στ) η συνεχής βελτίωση και αναβάθμιση του Τ.Ε.Γ., έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ισότιμη ένταξη των μαθητών/τριών του στη χώρα υποδοχής.