Ποια παιδιά μπορούν να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν μαθήματα στο Τ.Ε.Γ. Ulm;

Σύμφωνα με τον Νόμο 2327/1995 (Φ.Ε.Κ. 156 Α΄, άρθρο 10) και το άρθρο 7 του Π.Δ. 201/1998 (Φ.Ε.Κ. 161 Α'), στην Α? τάξη εγγράφονται τα παιδιά που στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής, έχουν συμπληρώσει το 6° έτος της ηλικίας τους. Για παράδειγμα, κατά το σχολικό έτος 2017 - 2018, εγγράφονται στην Α΄ τάξη των Τ.Ε.Γ. όσα παιδιά έχουν γεννηθεί από 01.01.2011 έως τις 31.12.2011. Δυνατότητα εγγραφής και παρακολούθησης έχουν τα παιδιά των οποίων ο ένας τουλάχιστον εκ των δύο γονέων έχει την ελληνική υπηκοότητα ή είναι ελληνικής καταγωγής.

 

Ποια έγγραφα απαιτούνται για την εγγραφή μαθητή/τριας στο Τ.Ε.Γ.;

Οι μαθητές, που εγγράφονται στην Α' τάξη εγγράφονται με πιστοποιητικό γέννησης. Όμως, σε περιπτώσεις παιδιών μικτών γάμων, ο/η μαθητής/τρια μπορεί να γίνει δεκτός/ή και μόνο με το γερμανικό πιστοποιητικό γεννήσεως.

 

Μέχρι ποια ηλικία μπορεί να παρακολουθήσει ένα παιδί τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας;

Στο Τ.Ε.Γ. Ulm υπάρχουν τμήματα από την Α' Δημοτικού μέχρι και τη Γ' Γυμνασίου, δηλαδή τα μαθήματα μπορούν να παρακολουθήσουν μαθητές και μαθήτριες από 6 μέχρι 15 ετών. Ο αριθμός των τμημάτων, που θα σχηματιστούν, αποφασίζεται στην αρχή της σχολικής χρονιάς και ποικίλει ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών/τριών που επιθυμούν να φοιτήσουν σε κάθε τάξη.

 

Ποια μαθήματα διδάσκονται στο Τ.Ε.Γ. Ulm;

Δεδομένου ότι σκοπός της λειτουργίας των Τ.Ε.Γ. είναι η διδασκαλία, καλλιέργεια και προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού σε πολίτες της ελληνικής διασποράς και του κόσμου, στο Τ.Ε.Γ. Ulm διδάσκεται στους/στις μαθητές/τριες όλων των τάξεων η Νεοελληνική Γλώσσα. Από τη Γ' Δημοτικού μέχρι τη Γ' Γυμνασίου διδάσκεται παράλληλα και το μάθημα της Ιστορίας.

 

Η οικογένειά μας πρόκειται να επιστρέψει στην Ελλάδα. Τι έγγραφα χρειάζονται για την εγγραφή του παιδιού μας στο ελληνικό σχολείο;

Για τους μαθητές που επιστρέφουν στην Ελλάδα,η εγγραφή τους εκεί γίνεται μόνο με τον τίτλο του γερμανικού σχολείου μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένο από το Προξενείο, που φέρει τη σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν απαιτείται κανένα άλλο έγγραφο από το Τ.Ε.Γ. Ulm.

 

Χορηγείται στους/στις μαθητές/τριες βεβαίωση για τη φοίτησή τους στο Τ.Ε.Γ. Ulm;

Σε όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες που φοιτούν στο Τ.Ε.Γ. Ulm χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης της ελληνικής γλώσσας, στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Όσοι/ες το επιθυμούν, μπορούν να προσκομίσουν στο γερμανικό σχολείο βεβαίωση του Τ.Ε.Γ. Ulm και βαθμολογία, προκειμένου να αναγραφεί στον γερμανικό τίτλο (Zeugnis). Η βαθμολογία γίνεται με βάση τη γερμανική κλίμακα. Στις τάξεις Α' και Β' Δημοτικού χορηγείται βεβαίωση χωρίς βαθμολογία.

 

Χρειάζεται οι γονείς και κηδεμόνες να πληρώνουν δίδακτρα για τη φοίτηση των παιδιών τους;

Υπεύθυνος φορέας για τη λειτουργία του Τ.Ε.Γ. Ulm έχει οριστεί ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του Τ.Ε.Γ. Ulm (Donau). Οι γονείς και κηδεμόνες, των οποίων τα παιδιά παρακολουθούν μαθήματα στο Τ.Ε.Γ., εγγράφονται μέλη του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων. Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων έχει ορίσει ως ετήσια συνδρομή τα ακόλουθα ποσά:

α) Για οικογένειες με 1 παιδί στο Τ.Ε.Γ.: 20 ?

β) Για οικογένειες με 2 παιδιά στο Τ.Ε.Γ.: 25 ?

γ) Για οικογένειες με 3 παιδιά ή περισσότερα στο Τ.Ε.Γ.: 30 ?

Οι συνδρομές κατατίθενται μέσω εμβάσματος (?berweisung) στον τραπεζικό λογαριασμό:

Griechischer Verein der Eltern und Erziehungsberechtigter
der Sch?ler der Griechischen Schule Ulm/Alb-Donau e.V.

Sparkasse Ulm
IBAN: DE 17 6305 0000 0021 2450 88
BIC: SOLADES1ULM
BLZ: 630 500 00

 

Θέλω να εγγράψω το παιδί μου σε ελληνικό Λύκειο. Τι θα χρειαστώ;

Στην Α' Λυκείου μπορούν να εγγραφούν μαθητές που αποφοίτησαν από τη Γ? τάξη αμιγούς Ελληνικού Γυμνασίου (όχι Τ.Ε.Γ.) ή την 9η τάξη μέσου ξένου σχολείου γενικής εκπαίδευσης (Hauptschule, Realschule, Gymnasium), αφού προσκομίσουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου. Στη Β' Λυκείου μπορούν να εγγραφούν μαθητές που αποφοίτησαν από την Α? Τάξη Ελληνικού Λυκείου ή τη 10η τάξη του Realschule ή του Gymnasium. Τα έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή μαθητών/τριών στα Λύκεια είναι τα εξής:

  1. Αίτηση του γονέα - κηδεμόνα για εγγραφή
  2. Απολυτήριο Γερμανικού σχολείου (Zeugnis)
  3. Πιστοποιητικό γέννησης
  4. Πιστοποιητικό υγείας για το μάθημα της γυμναστικής

Το πλησιέστερο ελληνικό Λύκειο στην πόλη του Ουλμ, είναι το Γενικό Λύκειο Στουτγάρδης.

 

Το παιδί μου ολοκληρώνει τη φοίτησή του στο Hauptschule. Πώς μπορεί να πιστοποιήσει τις γνώσεις του στα ελληνικά;

Οι μαθητές/τριες που τελειώνουν την 9η τάξη του Hauptschule έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε εξετάσεις για την πιστοποίηση της γλώσσας προέλευσής τους, δηλαδή τα ελληνικά, οι οποίες διοργανώνονται από το Γερμανικό Υπουργείο Παιδείας ("ZertifizierungderHerkunftsspracheGriechisch"), και η βαθμολογία του/της μαθητή/τριας από τη συμμετοχή του/της στις συγκεκριμένες εξετάσεις αναγράφεται στον γερμανικό τίτλο σπουδών.

 

Ζω στη Γερμανία. Μπορώ να σπουδάσω σε ελληνικό Πανεπιστήμιο;

Δικαίωμα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας έχουν οι Έλληνες/ίδες, που ανήκουν σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

  1. Τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού, απόφοιτοι ελληνικών Λυκείων.
  2. Τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων σε ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες στο εξωτερικό ή και σε διεθνείς οργανισμούς στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, απόφοιτοι ελληνικών Λυκείων.
  3. Έλληνες απόφοιτοι ξένων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό (με πρόγραμμα σπουδών χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
  4. Έλληνες απόφοιτοι κυπριακών Λυκείων που λειτουργούν στην Κύπρο (με πρόγραμμα σπουδών της Κυπριακής Δημοκρατίας).
  5. Έλληνες απόφοιτοι ξένων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό (με πρόγραμμα σπουδών χώρας που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Οι αιτήσεις συμμετοχής και τα μηχανογραφικά δελτία των υποψηφίων υποβάλλονται τον Ιούλιο κάθε έτους. Περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις ένταξης σε κάθε κατηγορία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τον τρόπο υποβολής τους μπορείτε να βρείτε εδώ. Σημειώνεται ότι αυτές οι οδηγίες ισχύουν μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.

 

Αποφοίτησα από ελληνικό Λύκειο. Τι χρειάζομαι για να σπουδάσω σε γερμανικό Πανεπιστήμιο;

Στη Γερμανία αποκτάται τίτλος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Abitur) μετά από φοίτηση σε σχολείο επί δώδεκα σχολικά έτη. Παρέχει τη δυνατότητα σπουδών σε πανεπιστήμια και ανώτερα τεχνολογικά ιδρύματα. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που έχουν αποφοιτήσει από ελληνικό Λύκειο και θέλουν να σπουδάσουν σε γερμανικό πανεπιστήμιο, πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες τρεις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις (Zulassungsvoraussetzungen):

(α) Να έχουν στην κατοχή τους έγκυρο και αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που επιτρέπει την πρόσβαση (Zulassung) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (απολυτήριο Λυκείου και βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις).

(β) Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να είναι ακαδημαϊκά κατάλληλος/η για το επιλεγόμενο πρόγραμμα σπουδών.

(γ) Πρέπει να υπάρχει αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της γερμανικής γλώσσας (τουλάχιστον σε επίπεδο Mittelstufe II - C1), καθώς επίσης και της αγγλικής γλώσσας (σε ορισμένες σχολές).

Αναλυτικές πληροφορίες για την Εισαγωγή στα Γερμανικά Πανεπιστήμια μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Πώς μπορούν οι μαθητές/τριες να πιστοποιήσουν την επάρκεια της Ελληνομάθειας;

Τον Μάιο κάθε χρόνου διοργανώνονται εξετάσεις πιστοποίησης της Ελληνομάθειας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι μαθητές/τριες επιλέγουν το επίπεδο, στο οποίο επιθυμούν να εξεταστούν. Τα επίπεδα είναι σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες: Α1 (στοιχειώδης γνώση), Α2 (βασική γνώση), Β1 (μέτρια γνώση), Β2 (καλή γνώση), Γ1 (πολύ καλή γνώση), Γ2 (άριστη γνώση). Το πλησιέστερο εξεταστικό κέντρο στην πόλη του Ulm, βρίσκεται στο Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Στουτγάρδη. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις εξετάσεις πατήστε εδώ.

 

end faq